Veel gestelde vragen

1 Hoe ziet de planning eruit? Open/sluit indicator

De verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2019 kan worden gestart met de werkzaamheden. Afhankelijk van de definitieve plannen zullen de werkzaamheden duren tot ca. begin 2021

2 Het gebied is niet alleen natuur, er liggen ook cultuurhistorische elementen, zoals de stuifdijken. Wat gaat daarmee gebeuren? Open/sluit indicator

De ontstaansgeschiedenis van het gebied en de cultuurhistorische elementen zijn belangrijke uitgangspunten voor het schetsontwerp. We zijn trots op deze geschiedenis en gaan er met zorg mee om.

3 Wordt de natuur daar beter van? Open/sluit indicator

Ja, niet alleen wordt het een dynamische landschap dat echt bij een Waddeneiland hoort, maar er komen ook typische duinsoorten terug, zoals het duinviooltje,de parelmoervlinder, de tapuit en het konijn.

4 Wat zijn de effecten van de PAS-maatregelen? Open/sluit indicator

Met deze maatregelen (plaggen, begrazen en stuiven) herstellen we de dynamische duinnatuur. Wind en zand krijgen vrij spel, waardoor er een robuust, open en gevarieerd duingebied ontstaat. We verwijderen de toplaag, daar zit veel stikstof in. Oorspronkelijke duinsoorten krijgen weer een kans. Meer biodiversiteit draagt bij aan weerbare natuur.

5 Het verleggen van het fietspad is de aanleiding om het hele gebied onder handen te nemen. Was dat nodig? Open/sluit indicator

Ja, een slimmere indeling van het gebied levert niet alleen betere paden, maar ook natuurwinst op. Zo hopen we de biodiversiteit te vergroten. Bovendien kunnen we meteen zogenaamde PAS-maatregelen uitvoeren: plaggen, begrazen en stuiven maken de duinen beter. 

6 Het is een prachtige route, kan ik daar straks nog net zo mooi fietsen? Open/sluit indicator

Zeker, het wordt nog mooier. We grijpen de gelegenheid aan om het hele gebied een opknapbeurt te geven. Fietsers hebben straks een wijds uitzicht over de verschillende landschappen. We pakken trouwens meteen de wandelroutes aan.

7 Waar komt het nieuwe fietspad te liggen? Open/sluit indicator

Met gebruikers van de routes onderzoeken we de mogelijkheden voor een nieuw tracé. Waarschijnlijk komt het fietspad iets noordelijker te liggen dan het huidige pad. Het pad komt wat hoger te liggen; dan kun je droog en veilig fietsen en heb je bovendien een prachtig uitzicht.

8 Wat zijn het Hagedoornveld en de Zwanewaterduinen voor gebieden? Open/sluit indicator

Het Hagedoornveld is een laaggelegen nat gebied, met een grote soortenrijkdom. Zwanenwaterduinen is een binnenduingebied. Alhoewel ze gescheiden zijn door een stuifdijk beschouwen we ze als één gebied. Door middel van wandel- en fietsroutes laten we zoveel mogelijk mensen genieten van de natuur hier.

9 Waarom moet het gebied worden heringericht? Open/sluit indicator

Het fietspad door het gebied staat soms onder water. Door klimaatverandering zal het steeds vaker voorkomen dat het pad nat is. Een fietspad onder water is niet veilig voor fietsers. Daarom wordt onderzocht of het fietspad kan worden verlegd naar een droger deel. We nemen deze gelegenheid te baat om het hele gebied beter in te richten voor recreanten.

10 Hier vind je nog veel meer vragen én antwoorden Open/sluit indicator

Hier kun je ze vinden, de vragen die tijdens de bijeenkomsten en excursies zijn gesteld.