Flora en fauna

Het Hagedoornveld en de Zwanewaterduinen zijn rijke natuurgebieden waar bijzondere planten en dieren leven. De Europese Natura 2000-status vraagt om extra zorg voor behoud van deze biodiversiteit. Om te voorkomen dat de biodiversiteit afneemt en bepaalde soorten zoals riet en bos het gebied overnemen en oorspronkelijke duinsoorten verdringen zijn een aantal maatregelen nodig:

  • het stimuleren van de natuurlijke dynamiek zodat zand weer kan stuiven
  • het plaatselijk weghalen van bomen en struiken¬†
  • aangepast maaibeheer
  • plaggen: de¬†toplaag weghalen om duinvegetatie een kans te bieden
  • plaatselijk begrazen

Al deze maatregelen moeten leiden tot behoud van typische rietland- en moerassoorten in het nattere Hagedoornveld en het stimuleren van typische duinsoorten in de Zwanewaterduinen

Duinparelmoervlinder