Partners

Staatsbosbeheer werkt op Ameland samen met vele partners aan de plannen voor het gebied Hagedoornveld/Zwanewaterduinen. In alfabetische volgorde zijn dat:  

  • Gemeente Ameland. Eigenaar van fietspaden en strandovergangen. Vergunningverlening.
  • Le Far West. Studio voor landschapsarchitectuur. Maker van schetsontwerpen voor Hagedoornveld/Zwanewaterduinen.
  • Provincie Fryslân. Verantwoordelijk voor Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en opdrachtgever voor PAS/Natura 2000-maatregelen.
  • Rijkswaterstaat. Verantwoordelijk voor kustveiligheid en de primaire waterkering. Eigenaar van de gronden ten noorden van het huidige fietspad door het gebied.
  • RWE/Nuon Vattenfall. Stelt financiële middelen ter beschikking vanuit het project Duinherstel Ameland.
  • Staatsbosbeheer. Natuurbeheerder en eigenaar van de gronden ten zuiden van het fietspad.
  • Wetterskip Fryslân. Verantwoordelijk voor het waterbeheer in het gebied: oppervlaktewater, waterkwaliteit en handhaven peil(besluiten). 

Staatsbosbeheer hecht groot belang aan de mening en zienswijze van de bewoners van Ameland. In verschillende openbare bijeenkomsten is gesproken over de plannen. Ook is er met belangengroepen gesproken en zijn we op excursie geweest naar Terschelling. Dit is een continu proces en wordt vervolgd met diverse bijeenkomsten. Uitnodigingen hiervoor vindt u op deze website.